(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី ចំនួន១៦៣៣ក្រុម ស្មើនឹង៦១០៣នាក់ ដើម្បីបម្រើការងារតាមឃុំ សង្កាត់ នៃរាជធានី-ខេត្ត សម្រាប់រៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦។

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចដាក់ពាក្យសុំបម្រើការងារ នៅតាមសាលាឃុំ សង្កាត់ និងទីកន្លែងសាធារណៈក្នុង ឃុំ សង្កាត់ ដែល គ.ជ.ប បានកំណត់។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ គ.ជ.ប ទាំងស្រុង៖