(ភ្នំពេញ)៖ បេឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ជំរុញឲ្យនិវត្តជន ជនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារ ជនពិការ ជាអតីតយុទ្ធជន និងគ្រួសារពលី គ្រួសារជនមរណៈ ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង របស់ការិយាល័យបេឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន ចំនួន៤ខេត្ត រួមមាន ខេត្តព្រះវិហារ សៀមរាប បន្ទាយមានជ័យ និងព្រៃវែង ឲ្យចូលរួមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

បេឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន បានឲ្យដឹងថា ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព នៅខេត្តព្រះវិហារ សៀមរាប និងបន្ទាយមានជ័យ នៅថ្ងៃទី២៥-២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ ចំណែកខេត្តព្រៃវែង ធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី២៧-២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖