(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងបិរស្ថាន នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ បានបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះ និស្សិតប្រឡងជាប់ ចូលបម្រើការងារក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការ ក្រសួងបិរស្ថាន សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦៕

សូមអានបញ្ជីឈ្មោះអ្នកជាប់ ជាមន្ត្រីរាជការដូចខាងក្រោម៖