(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីការកំណត់ថ្លៃលក់រាយប្រេឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយ ដោយតម្លៃសាំងធម្មតា ថ្លៃ៣,២០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ សាំងស៊ុបពែរថ្លៃ ៣,៣០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ និងសាំងម៉ាស៊ូតថ្លៃ៣,០៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ ដែលតម្លៃនេះ នឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុង៖