(ភ្នំពេញ)៖ ហាងនំ Cool Cake បញ្ចុះតម្លៃមិនដែលមានរហូតដល់ 50% ក្នុងឱកាសសម្ពោធហាងថ្មីរយៈពេលមួយខែពេញពីថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា​ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។

លោកអ្នកមិនចាំបាច់រង់ចាំ មានម៉ូតថ្មីៗស្អាតៗ សំរាប់ជ្រើសរើសរៀងរាល់ថ្ងៃ ជាពិសេសរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែក ជាប់មាត់ ! ជម្រើសសម្រាប់អ្នកនិយមម៉ូតនំថ្មីៗ !
Please Call Now: 098 628 628 / 077 628 628
Find US: www.facebook.com/coolcakecool