(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យដឹងថា គ.ជ.ប នឹងបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្រ្តីលេខាធិកាដ្ឋាន រាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត តំណាងគណបក្សនយោបាយ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦។ 

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនេះ រៀបចំធ្វើ រយៈពេល៣ថ្ងៃ ពោលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលប្រជុំក្រសួងមហាផ្ទៃ អាគារS។

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ គ.ជ.ប​ ដដែល បានបញ្ជាក់ថា ​នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ លោក គួយ ប៊ុនរឿន អនុប្រធាន គ.ជ.ប នឹងបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល រយៈពេល ៣ថ្ងៃស្តីពី «ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ២០១៦»៕