(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងកិច្ចការនារី សូមជម្រាបជូនដំណឹង អំពី Facebook Page ផ្លូវការរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារី (Ministry of Women’s Affairs of Cambodia) ត្រូវបានជនអនាមិកយកទៅគ្រប់គ្រង។

ក្នុងន័យនេះ សូមសាធារណជន ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងកុំផ្តល់ព័ត៌មាននានា ដល់ Facebook Page នេះ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងពេលនេះតទៅ។

ក្រសួងកិច្ចការនារី នឹងជូនដំណឹងសារជាថ្មី បន្ទាប់ពីទាញយក (Recover) ផេកនេះត្រឡប់មកវិញ៕