(ភ្នំពេញ)៖ ខណៈការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦ ជិតមកដល់ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា បានបង្ហាញ ជាសាធារណៈ កាលបរិច្ឆទ និង តារាងវិញ្ញាសារ ប្រឡងបាក់ឌុប នៅខែក្រោយ  សម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និង ថ្នាក់វិទ្យាសាស្រ្ត។

គួរបញ្ជាក់ថា ការប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ចំណេះទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជា ២០១៥-២០១៦  នឹងប្រព្រឹត្តទៅជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាតារាងប្រព្រឹត្តទៅ នៃវិញ្ញាសារប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ចំណេះទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជា សម័យប្រឡង ៖ ២២ សីហា ២០១៦ ទាំង ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និង ថ្នាក់វិទ្យាសាស្រ្ត៖