(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានបង្ហាញរបាយការណ៍ទិន្នន័យ (ក្រៅផ្លូវការ) នៃល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សា របស់ប្រជាកសិករនៅទូទាំង២៥ខេត្ត ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

ក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ការបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សា នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា សម្រេចបាន៦៥ភាគរយ ស្មើនឹងផ្ទៃដី១,៥៩៩,៤៨៣ ហិកតា លើផ្ទៃដីសរុបចំនួន ២,៤៤៧,៩៤១ហិកតា៕

សូមអានរបាយការណ៍របស់ ក្រសួងធនធានទឹកទាំងស្រុង៖