(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យមួយ ដោយបញ្ជាក់អំពី ឯកសណ្ឋានសញ្ញាសម្គាល់ និងសញ្ញាសក្តិរបស់មន្រ្តី អធិការកិច្ចការងារ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងពេលបំពេញការងារ ចុះអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការងារ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹង វិស័យការងារ នៅទូទៅប្រទេសកម្ពុជា។

សូមអានខ្លឹមសារលម្អិត ដែលបានបញ្ញត្តិក្នុងអនុក្រឹតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដូចខាងក្រោម៖