(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ អគ្គិសនីឲ្យបានជ្រាបថា EDC នឹងមានការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួន ទៅតាមពេលវេលា  ដើម្បីធ្វើការជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិកា្ខរ និង រុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញ បង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋាន ពង្រីកផ្លូវមួយចំនួនទៀត៕

សូមអានព័ត៌មានលម្អិត អំពីសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ អគ្គិសនីកម្ពុជា ខាងក្រោមនេះ៖