​(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ស្តីពីការប្រឡងប្រជែង ជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ ចំនួន ១៦៨ រូប ឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ដោយក្នុងនោះ ៦៨ រូប សម្រាប់បម្រើការងារ នៅទីស្តីការក្រសួង និង​១០០ រូប សម្រាប់បម្រើការងារ នៅតាមមន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម រាជធានី-ខេត្ត ទូទាំងប្រទេស។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ដូចខាងក្រោម៖