(ភ្នំពេញ)៖​ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រី ឲ្យចូលបម្រើកាងារជាច្រើនរូប ដោយក្នុងនោះ ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គិសនីសៀមរាប នៃអគ្គិសនីកម្ពុជាចំនួន៤២រូប, នៅការិយាល័យលទ្ធកម្មគម្រោង នៃនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្ម ចំនួន០៥រូប និងបុគ្គលិកទទួលអតិថិជនតាមទូរស័ព្ទ (Hotline) ០៣រូប ដើម្បីបម្រើការងារនៅអគ្គិសនីស្ទឹងត្រែង៕

ព័ត៌មានលម្អិតនៃការជ្រើសរើសនេះ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖