(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ពីការកំណត់ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយប្រេងនានា ដោយចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ នៅតាមស្ថានីយប្រេងទាំងអស់ មិនត្រូវលក់តម្លៃលើសពី៖ សាំងធម្មតា ៣៣០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ សាំងស៊ុបព័រ ៣៣៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៣១៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុង៖