(ភ្នំពេញ)៖ ដំណឹងពិសេសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស ដែលសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានអប់រំ ភាសាអង់គ្លេស ELT ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថាននឹងធ្វើការប្រឡង អាហារូបករណ៍សិស្សឆ្នើម ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខនេះ ដោយអ្នកទទួលបានជយលាភី នឹងទទួលបាននូវអាហារូករណ៍ជាច្រើនកន្លែងដោយឥតគិតថ្លៃ។   

កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រឡង នៅថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខនេះ លក្ខខណ្ឌនៃការប្រឡងរួមមាន៖ សម្រាប់សិស្សចាស់ និងសិស្សថ្មី ដែលចុះឈ្មោះសិក្សាមុនថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ហើយជយលាភី នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សាជាច្រើន កន្លែងដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ។

ព័ត៌មានលម្អិត សិស្សានុសិស្សចុះឈ្មោះប្រឡងទាំងអស់គ្នា សូមទំនាក់ទំនងមកទូរស័ព្ទលេខ៖ 012 872 630 / 012 900 242 ៕

http://image.freshnewsasia.com/2016/020/fn-2016-07-07-18-01-16-2.JPG