(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេក្ដីណែនាំមួយ ស្ដីពីការអនុវត្តវិធាន​ការការពារ និងថែទាំសុខភាពភ្នែក តាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា​សាធារណៈ និងឯកជន បន្ទាប់ពីមើលឃើញថា ជំងឺភ្មែកដែលកើតមានញឹកញាប់ ចំពោះកុមារមានដូចជា ជំងឺភ្នែកក្រហម ជំងឺរលាកត្របកភ្នែក ភ្នែកអាឡែកហ្ស៊ឺ ជំងឺភ្នែកស្ងួត និងរបួស ឬប៉ះទង្គិចគ្រាប់ភ្នែកជាដើម។

ក្នុងសេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រសួងធ្វើឡើង ក្នុងគោលបំណងជំរុញ ការអនុវត្តវិធានការការពារសុខភាពភ្នែក ដោយបន្ថៃមលើខ្លឹមសារនែសេចក្ដីណែនាំនៅក្នុងមេរៀន ស្ដីពីការអប់រំសុខភាពភ្នែក និងចូលរួមចំណែកលុបបំបាត់ភាពពិការភ្នែក និងបង្ការជំងឺភ្នែក៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីណែនាំទាំងស្រុង៖