(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញជូនដំណឹងដល់គ្រប់អាជីវករ សេវាករ ពាណិជ្ជករបិទស្លាកថ្លៃលើមុខទំនិញ និងសេវាកម្មគ្រប់ប្រភេទ។

យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានឲ្យដឹងថាគ្រប់អាជីវករ សេវាករ ពាណិជ្ជករទាំងឡាយណា ដែលមិនបានអនុវត្តតាមការណែនាំនេះ ត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់ជាធរមាន៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុង៖