(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដោយបញ្ជាក់ពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ ថាមពលអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួន ក្នុងខណ្ឌនានាក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីអនុវត្តការងារ​ជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ ដំឡើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លង​ខ្សែបណ្តាញ បង្កលក្ខណៈ​ដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ៕

ព័ត៌មានលម្អិតនៃតំបន់ និងពេលវេលា ដែលត្រូវផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖