(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា បានបន្តបង្ក្រាបរថយន្តអត់ពន្ធដូចភ្លៀងរលឹម ជាក់ស្តែងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣-១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ចាប់រថយន្តគ្មានពន្ធដែលជ្រកក្រោម ផ្លាកលេខផ្សេងៗ នៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួន៣១គ្រឿង (ចង្កូតឆ្វេង២៤គ្រឿង និងចង្កូតស្តាំ៧គ្រឿង)

រថយន្តទាំងនោះរួមមាន៖

1-រថយន្តម៉ាក LEXUS RX330 ពណ៌ទឹកប្រាក់ ចង្កូតឆ្វេង ផ្លាកលេខ ភ្នំពេញ 2BL-3854 ឆ្នាំម៉ូដែល 2004
2-រថយន្តម៉ាក LEXUS RX 450H ពណ៌ស ចង្កូតឆ្វេង ឆ្នាំម៉ូដែល 2011 និងទំហំស៊ីឡាំង 3500 CC
3-រថយន្តម៉ាក LEXUS RX330 ឆ្នាំផលិត 2005
4-រថយន្តម៉ាក Lexus NX200t ចង្កូតឆ្វេង ពណ៌ទឹកប្រាក់ ឆ្នាំម៉ូដែល ២០១៦
5-រថយន្តម៉ាក TOYOTA HILUX ROVO ADVENTURE ពណ៌ស ចង្កូតឆ្វេង ឆ្នាំម៉ូដែល 2021
6-រថយន្តម៉ាក Toyota Camry ប្រភេទ រថយន្តទេសចរណ៍ ចង្កូតឆ្វេង ពណ៌ ស ឆ្នាំផលិត ២០០៧
7-រថយន្តម៉ាក Toyota Camry ប្រភេទ រថយន្តទេសចរណ៍ ចង្កូតឆ្វេង ពណ៌ ស ឆ្នាំផលិត ២០០៧
8-រថយន្តម៉ាក Toyota Camry ប្រភេទ រថយន្តទេសចរណ៍ ចង្កូតឆ្វេង ពណ៌ ស ឆ្នាំផលិត ២០០៧
9-រថយន្តម៉ាក Lexus RX350 ចង្កូតឆ្វេង ពណ៌ស ឆ្នាំម៉ូដែល ២០០៧ ទំហំស៊ីឡាំង ៣៥០០ cc
10-រថយន្តទេសចរណ៌ម៉ាក CAMRY ឆ្នាំ ផលិត 2007 ព័ណ៌ស ចង្កូតឆ្វេង
11-រថយន្តម៉ាក TOYOTA CAMRY ចង្កូតឆ្វេង ឆ្នាំម៉ូដែល 2007 ពណ៌ស ស្លាកលេខ ភ្នំពេញ 2AH-6461
12-រថយន្តទេសចរណ៍ម៉ាក TOYOTA CAMRY ចង្កូតឆ្វេង ឆ្នាំម៉ូដែល 2008
13-រថយន្តទេសចរណ៌ម៉ាក LEXUS RX400hពណ៌ស ចង្កូតឆ្វេង ពាក់ផ្លាក លេខភ្នំពេញ 2AE-5070
14-រថយន្តម៉ាក Lexus RX350 ចង្កូតឆ្វេង ពណ៌ស ឆ្នាំម៉ូដែល ២០១០
15-រថយន្តម៉ាក Lexus RX350 ចង្កូតឆ្វេង ពណ៌ស ឆ្នាំម៉ូដែល ២០១០
16-រថយន្តម៉ាក NISSAN NAVARA ចង្កូតឆ្វេង ពណ៌ស ឆ្នាំម៉ូដែល ២០១៨
17-រថយន្តម៉ាក LEXUS RX330 ពណ៌ស ចង្កូតឆ្វេង ពាក់ស្លាកលេខ ភ្នំពេញ 2AO-1958 ឆ្នាំម៉ូដែល 2005
18-រថយន្តម៉ាក TOYOTA LANDCRUISER ចង្កូតឆ្វេង ពណ៌ខ្មៅ ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2AI-0999 ឆ្នាំម៉ូដែល 2014
19-រថយន្តម៉ាក TOYOTA CAMRY ចង្កូតឆ្វេង ពណ៌ស ផ្លាកលេខ ភ្នំពេញ 2AA-2128 ឆ្នាំម៉ូដែល 2007
20-រថយន្តម៉ាក LEXUS HS250h ចង្កូតឆ្វេង ពណ៌ស ផ្លាកលខ ភ្នំពេញ 2AK-1162 ឆ្នាំ2010
21-រថយន្តម៉ាក TOYOTA CAMRY ចង្កូតឆ្វេង ពណ៌ស ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2BL-0435 ឆ្នាំ2007
22-រថយន្តម៉ាក LEXUS LX570 ពណ៌ខ្មៅ ចង្កូតឆ្វេង ឆ្នាំម៉ូដែល 2013 និងទំហំស៊ីឡាំង 5700CC
23-រថយន្តម៉ាក LEXUS RX 330 ពណ៌ស ចង្កូតឆ្វេង ឆ្នាំម៉ូដែល 2007 និងទំហំស៊ីឡាំង 3300 CC
24-រថយន្តម៉ាក LEXUS RX400h ពណ៌ស ចង្កូតឆ្វេង ពាក់ផ្លាក លេខភ្នំពេញ 2BF-2192
25-រថយន្តម៉ាក MAZDA 2 ពណ៌ស ចង្កូតស្តាំ ផ្លាកលេខ ភ្នំពេញ 2BA-8316 ឆ្នាំ2017
26-រថយន្តម៉ាក Toyota Camry ប្រភេទ រថយន្តទេសចរណ៍ ចង្កូតស្តាំ ពណ៌ ត្រេអ៊ី ឆ្នាំផលិត ២០០៩
27-រថយន្តម៉ាក NISSAN-March ប្រភេទរថយន្តទេសចរណ៍ ចង្កូតស្តាំ ពណ៌ ត្រួយចេក ឆ្នាំផលិត ២០១៣
28-រថយន្តម៉ាក LEXUS RX300 ប្រភេទ រថយន្តទេសចរណ៍ ចង្កូតស្តាំ ពណ៌ ស ឆ្នាំផលិត ២០០៩
29-រថយន្តម៉ាក NISSAN-March ប្រភេទ រថយន្តទេសចរណ៍ ចង្កូតស្តាំ ពណ៌ ខ្មៅ ឆ្នាំផលិត ២០១៣
30-រថយន្តម៉ាក Honda-Civic RS ប្រភេទ រថយន្តទេសចរណ៍ ចង្កូតស្តាំ ពណ៌ ប្រផេះ ឆ្នាំផលិត ២០១៩
31-រថយន្ត Pick Up ម៉ាក NISSAN NAVARAឆ្នាំ ផលិត 2018ព័ណ៌ ខ្មៅ ចង្កូស្តាំ ពាក់ផ្លាកលេខ នគរបាល 2-8069៕