(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នាល្ងាចថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីឱ្យសាធារណជន និងអ្នកសារព័ត៌មានបានដឹងនិងអាចងាយស្រួលធ្វើទំនាក់ទំនងក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់ៗ របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ៖