(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ប្រកាសពីការរៀបចំប្រឡងជ្រើសរើស គ្រូកម្រិតឧត្តម ចំនួន ៨៨០នាក់ តាមប្រពន្ធបណ្តុះបណ្តាល បរិញ្ញា+១ ឲ្យចូលរៀននៅថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នាវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់ថា កាលបរិច្ឆេទសុំចុះឈ្មោះចូលប្រឡង ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ហើយសម័យប្រឡងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងអប់រំទាំងស្រុង៖