(ភ្នំពេញ)៖ កាយរឹទ្ធិជាតិកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយ តែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំខុទ្ទកាល័យ៨រូប របស់ប្រធានកាយរឹទ្ធិជាតិកម្ពុជា សម្រាប់អាណត្តិទី៣។

ថ្នាក់ដឹកនាំខុទ្ទកាល័យទាំង៨រូប រួមមាន លោក គង់ អួក នាយកខុទ្ទកាល័យ,លោក ចាន់ សុវុឌ្ឍ នាយករងខុទ្ទកាល័យ,លោក ឈឹម សៅគី នាយករងខុទ្ទកាល័យ, លោក សយ ភីរម្យ នាយករងខុទ្ទកាល័យ, លោក លី ឆេង នាយករងខុទ្ទកាល័យ ,លោក សាន វិសាល នាយករងខុទ្ទកាល័យ , លោក ស៊ាន បូរិន នាយករងខុទ្ទកាល័យ និង លោក ជួន ជីវិន នាយករងខុទ្ទកាល័យ។

យោងតាមសេចក្តីសម្រេចខាងលើ បានបញ្ជាក់ថា ការសម្រេចតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំ ខុទ្ទកាល័យ៨រូប របស់ប្រធានកាយរឹទ្ធិជាតិកម្ពុជា សម្រាប់អាណត្តិទី៣ គឺជាតម្រូវការចាំបាច់របស់កាយរឹទ្ធិជាតិកម្ពុជា៕

សេចក្តីសម្រេចរបស់កាយរឹទ្ធិជាតិកម្ពុជា មានខ្លឹមសារទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោមនេះ៖