(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី សេចក្ដីណែនាំ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល អំពីវិធានការបន្ថែម សម្រាប់បន្តគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ និងគាំទ្រការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលបណ្តាញ Fresh News ទទួលបាន៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖