(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីសម្រេចបង្កើត ក្រុមអ្នកនាំពាក្យចំនួន៤នាក់ ដែលមានសមាសភាព ដូចខាងក្រោម៖

1-លោក ចាន់ យុត្ថា អគ្គាធិការ និងជានាយកខុទ្ទកាល័យ ជាប្រធាន ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៨៣២ ៣៧៧
2-លោក ម៉ៅ ហាក់ អគ្គនាយករងកិច្ចការបច្ចេកទេស ជាអនុប្រធាន ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩៣៧ ៥៩៥
3-លោក អ៊ុំ រីណា ប្រធាននាយកដ្ឋានឧតុនិយម ជាសមាជិក ទូរសព័ទ្ទលេខ ០១៦ ៧៥៦ ៣៨៩
4-លោក យិន សាវុធ ប្រធាននាយកដ្ឋានជលសាស្ត្រ និងការងារទន្លេ ជាសមាជិក ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៧១១ ៩៨៣៕