(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញដំណឹងប្រកាស ជ្រើសបុគ្គលិកឲ្យចូលបម្រើការងារ អគ្គិសនីកម្ពុជាភ្នំពេញ៧រូប, អគ្គិសនីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ២រូប, អគ្គិសនីខេត្តសៀមរាប៥រូប, អគ្គិសនីខេត្តកំពត៦រូប។ ចំពោះលក្ខខណ្ឌ និងកាលបរិច្ឆេទ ការទទួលពាក្យ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ អគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង៕