(ព្រៃវែង)៖ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការចំណាយរបស់មាតា បិតា អាណាព្យាបាល និងសិស្សានុសិស្សជាបេក្ខជនប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិន្ទ នៅថ្ងៃទី៥-៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ រាល់ការផ្ញើមធ្យោបាយធ្វើ ដំណើរទាំងអស់ (កង់ ម៉ូតូ រថយន្ត) របស់សិស្សជាបេក្ខជននៅតាមមណ្ឌលប្រឡងក្នុងខេត្តព្រៃវែង ពុំតម្រូវឲ្យមានការបង់ប្រាក់ឡើយ ហើយរាល់ការចំណាយជាបន្ទុករបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង។

នេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង៖