(ភ្នំពេញ)៖ រយៈពេល៣ខែ Facebook Page ផ្លូវការរបស់លោកបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ដែលមានគណនី «Hun Manet - C.O.Army Office» ទទួលបានការ Follow យ៉ាងច្រើនរហូតដល់១លាន Followers គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២នេះ។

កំណើននៃ Followers រហូតដល់១លាននាក់ លោកបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងនូវការអរគុណសម្រាប់ការស្រលាញ់​ និងគាំទ្រលើរូបលោក។

សូមជម្រាបថា Facebook Page «Hun Manet - C.O.Army Office» ត្រូវបានលោកបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ប្រកាសជាផ្លូវការ កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ជាមួយគ្នាគណនីបណ្តាញសង្គមផ្លូវការទាំង៥ផ្សេងទៀត ដែលរួមមាន Telegram, TikTok, Instagram, Twitter និង YouTube។

តាមរយៈគណនីបណ្តាញសង្គមទាំងនេះ បានក្លាយជាមួយមធ្យោបាយមួយ សម្រាប់ចែកចាយសកម្មភាពថ្មីៗ របស់លោកបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេង ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវឌ្ឍរបស់សង្គមកម្ពុជា ជូនដល់សាធារណជន បានជ្រាប។

គណនីបណ្តាញសង្គមទាំង៦បន្ថែម របស់លោកបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ដែលត្រូវបានប្រកាសមានឈ្មោះ និងតំណភ្ជាប់ ដូចខាងក្រោម៖

១. Facebook Page: Hun Manet - C.O.Army
Link: https://m.facebook.com/hunmanetcoarmycambodia/
កំណត់ចំណាំ៖ ផេកហ្វេសប៊ុកថ្មីខាងលើ (Hun Manet - C.O.Army) ជាផេកសម្រាប់ការងាររបស់ខ្ញុំ។ ដោយឡែកខ្ញុំក៏នៅបន្តប្រើប្រាស់ផេកឯកជនរបស់ខ្ញុំ (Hun Manet) ដដែល។
Notes: Above new Facebook Page (Hun Manet - C.O.Army) is my official work page. My personal Facebook page (Hun Manet ) is still in use.

២. Telegram Channel: Hun Manet - C.O.Army
Link: https://t.me/HunManet_coarmy

៣. TikTok: Hun Manet - C.O.Army
Link: https://www.tiktok.com/@hunmanetcoarmycambodia

៤. Instagram: Hun Manet - C.O.Army
Link: https://instagram.com/hun_manet_coarmy

៥. Twitter: Hun Manet - C.O.Army
Link: https://twitter.com/hunmanet_coarmy

៦. YouTube: Hun Manet - C.O.Army
Link: https://youtube.com/channel/UCrW5XGbfkzbTJ8yxbmqC2-g