(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋសភាកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលនៃកិច្ចសន្ទនា ដោយគណៈប្រតិភូសភាអូស្ត្រាលី ដែលជាប្រទេសដៃគួសង្កេតការណ៍មហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរដ្ឋសភា៖