(ភ្នំពេញ)៖ និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) ដែលជានិយ័តករគ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្យ និងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យបរធនបាលកិច្ចនៅកម្ពុជា តែងតែរៀបចំអត្ថបទ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងអំពីវិស័យបរធនបាលកិច្ច ដែលជាវិស័យដ៏សំខាន់មួយ។

នៅពេលនេះ និយ័តករបរធនបាលកិច្ចបានរៀបចំអត្ថបទថ្មីមួយទៀតស្តីពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់បរធនបាល។

ខាងក្រោមនេះជាអត្ថបទទាំងស្រុង៖