(ភ្នំពេញ)៖ វិទ្យាស្ថានអប់រំភាសាអង់គ្លេស ELT ឆ្នាំសិក្សាថ្មី វគ្គសិក្សាថ្មីចូលរៀនថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ បញ្ចុះតំលៃ១០%។

ដើម្បីនាំមកនូវកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេស ដែលធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្ស អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស បានស្ទាត់ជំនាញដោយប្រើរយៈពេលខ្លីតាមបែប អាមេរិចកាំង ELT មានកម្មវិធីសិក្សាដូចជា
- ថ្នាក់មត្តេយ្យអង់គ្លេស ២.៥ ឡើងទៅ
- ថ្នាក់ជំនាញស្តាប់ និងនិយាយ (Listening and Speaking Skills)
- ថ្នាក់ជំនាញអាន និង សំណេរ (Reading and Writing Skills)
- ថ្នាក់ជំនាញវេយ្យាករណ៏ និង ប្រកប (Grammar and Spelling Skills)
- កម្មវិធីមើលទូរទស្សន៏ខ្លីៗ
- សិស្សមានឱកាសទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេស ដូចជាសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក (USA) ចក្រភពអង់គ្លេស និងបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន។

សិក្សាជាមួយគ្រូ អាមេរិក អង់គ្លេស អូស្រ្តាលី

សំគាល់៖ សិស្សអាចផ្លាស់ប្តូរ ម៉ោងសិក្សាតាមសាលារដ្ឋបាន
Tel: 012 872 630 / 012 900 242 / 092 336 602