(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ ចរន្ដអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ មូលហេតុដើម្បីធ្វើការជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តោញ ដើម្បីបង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ៕

សម្រាប់ពេលវេលា និងទីតាំង នៃការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់នេះ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង៖