(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ នៅថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនានេះ បានចេញនូវសេចក្តីប្រកាស លុបឈ្មោះមន្ត្រីរាជការចំនួន៦រូប ចេញពីក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ដោយមូលហេតុបោះបង់ចោលការងារ៕

មន្ត្រីរាជការទាំង៦រូប ដែលត្រូវលុបឈ្មោះចេញ ពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សូមអានសេចក្តីសម្រេចទាំងស្រុង៖