(ភ្នំពេញ)៖ មេស្វានេះត្រូវឡានបុកស្លាប់ នៅប្រទេសថៃថ្មីៗនេះ! កូនស្វាអង្គុយអោបសពម្ដាយ អង្រន់ស្រែកចេកចាចគួរអោយអាសូរ បើយើងចេះស្ដាប់ភាសាសត្វ យើងនឹងដឹងពីទឹកចិត្តកូនបាត់បង់ជីវិតម្ដាយ ដោយសារតែមនុស្សឬស្យា បើកឡានបុកសំលាប់។

ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើករណីនេះ​ វាកើតឡើងចំពោះមនុស្សវិញ តើអ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់ហើយបង្កគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡើយ មានអារម្មណ៏បែបណាវិញ? ដូច្នេះអ្នកបើកបរទាំងឡាយ ត្រូវតែនាំគ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរទាំងអស់គ្នា....៕