(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដោយប្រកាសឲ្យសហគ្រាទាំងឡាយណា ដែលមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការចុះបញ្ជិកាពន្ធដារឡើងវិញ ត្រូវរួសរាន់ទៅបំពេញបែបបទ នៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ និងវិញ្ញាបនបត្រអាករលើតម្លៃបន្ថែមថ្មី៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តី ជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖