(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងបរិស្ថាន បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត ឲ្យចូលបម្រើការងារ ជាមន្ត្រីរាជការ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងបរិស្ថាន សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ចំនួន៥០កន្លែង។

ពាក្យសុំសិទ្ធិប្រឡង និស្សិតអាចស្វែងរកនៅ នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងបរិស្ថាន និង មន្ទីរបរិស្ថានរាជធានី ខេត្ត ឬ អាចទាញយកពី គេហទំព័រ www.moe.gov.kh ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦៕

ព័ត៌មានលម្អិត នៃការប្រឡងជ្រើសរើស សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំង៖