(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី​ នគររូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយ ស្តីពីការបែងចែកភារកិច្ចទីប្រឹក្សាក្រសួងរៀបចំ ដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដី​ នគររូបនីយកម្ម និងសំណង់ ចំនួន១៩នាក់។

យោងតាមសេចក្តីសសម្រេចរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី​ នគររូបនីយកម្ម និងសំណង់​ បានបញ្ជាក់ថា ការបែងចែកភារកិច្ច ជូនទីប្រឹក្សាក្រសួង ចំនួន១៩នាក់ ដើម្បី ជួយសម្រូលដល់ការងារក្រសួង៖