(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដើម្បីបញ្ជាក់ពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្ដអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួន នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខនេះ មូលហេតុដើម្បីធ្វើការជួសជុល និងតម្លើងបរិក្ខាអគ្គិសនី៕

សម្រាប់ពេលវេលា និងទីតាំងសូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង៖