(ភ្នំពេញ)៖ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាន លើកទី១៦ (16th ADMM) ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ នៅរសៀល ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ រដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិអាស៊ាន បា នបន្តប្រជុំជាមួយភាគីចិន តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ៕