(កំពង់ចាម)៖ អគ្គិសនីខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ អំពីការផ្អាកប្រើប្រាស់ចរន្ដអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួន ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង៧៖០០នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង១១៖០០នាទី មូលហេតុដើម្បីកែសម្រួល ខ្សែបណ្ដាយបញ្ជូនរង៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានជូនសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីខេត្តកំពង់ចាម ទាំងស្រុង៖