(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យមួយ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាបណ្ណ ស្វែងរុករក និងអាជ្ញាបណ្ណឧស្សាហកម្ម អាជីវកម្មធនធានរ៉ែ ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាព ប្រសិទ្ធផល តម្លាភាព និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះ សុខុមាលភាព បរិស្ថាន និងសង្គម ក្នុងប្រតិបត្តិការធនធានរ៉ែ៕

សូមអានអនុក្រឹត្យទាំងស្រុង៖