(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅថ្ងៃទី១២ ខែឧសភានេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ប្រកាសពីការពន្យារ ពេលកំណត់ឲ្យដាក់លិខិតប្រកាស និងបង់ប្រាក់ពន្ធ-អាករ សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធប្រចាំ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖