(ភ្នំពេញ)៖ ភ្នាក់ងារកម្ពុជា នាវាចរ (កាំសាប) នៅថ្ងៃទី២ ខែឧសភានេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបញ្ចុះតម្លៃសេវាកត់ត្រាកុងតេន័រលើសម៉ោង (Tally Fee-Overtime) និងតម្លៃសេវាត្រួតពិនិត្យកុងតេន័រ នៅពេលលើកដាក់នៅនាវា (Superintendence Free) បន្ទាប់ពីសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា ប្រកាសពីការបញ្ចុះតម្លៃ នៅថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ម្សិលមិញ៕

ព័ត៌មានលម្អិត នៃការបញ្ចុះតម្លៃនេះ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖