(អាមេរិក)៖ បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមយក្ស Facebook បានប្រកាសបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រីមាសទី១ដើម​ឆ្នាំ២០១៦ ដោយលទ្ធភាពដែលទទួលបានគឺជោគជ័យលើសពីការរំពឹងទុកខ្លាំង ជាពិសេសគឺប្រាក់ចំណេញសុទ្ធតែម្ដង។

យោងតាមការសេចក្ដីប្រកាសរបស់ Facebook ដែលបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Facebook ផ្ទាល់បាន​ឲ្យដឹង​ថា នៅត្រីមាស ដើមឆ្នាំ២០១៦ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា Facebook រកចំណូលបាន ៥,៣៨២លានដុល្លារអាមេរិក បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន កើនឡើង ៧២ភាគរយ ដោយមានចំនួនត្រឹមតែ ៣,៥៤៣លានដុល្លារអាមេរិក។ ចំណែកប្រាក់ចំណេញសុទ្ធវិញ នៅត្រីមាសទី១នេះ ទទួលបាន ១​,៥១០លានដុល្លារ​អាមេរិក បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន កើនឡើង ១៩៥ភាគរយ ដោយមាន​ចំនួន​ត្រឹមតែ ៥១២លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក។

លោក Mark Zuckerberg ក៏បានរំលេចឲ្យដឹងផងដែរថា ប្រាក់ចំណូលនៅត្រីមាសទី១នេះ គឺភាគច្រើនបានមក​ពី​ការ ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម នៅលើទូរស័ព្ទដៃ ដោយស្មើនឹង ៨២ភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលសរុប ដោយគិតជាទឹកប្រាក់គឺ ១,១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក៕៕