(ភ្នំពេញ)៖ លោក វេង សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បង្ហាញពីចំណុចអាទិភាពមួយចំនួន ដែលត្រូវយកចិតទុកដាក់ជាចំបង ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាឲ្យបានជោគជ័យ។

សូមស្តាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងរវាង Fresh News ជាមួយ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម៖