(ភ្នំពេញ)៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន​ សែន បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ដោយអនុក្រឹត្យនេះ បានបញ្ជាក់ពីសមាស​សភាព​នៃប្រធាន អនុប្រធាន និងសមាជិក នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា និងលក្ខខណ្ឌថ្មីៗមួយចំនួនទៀត៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានអនុក្រឹត្យ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងស្រុង៖