(កំពង់ចាម)៖ អគ្គិសនីខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី២២ ខែមេសានេះ  បានប្រកាសផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួន នាថ្ងៃ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីម៉ោង៨៖០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង១១៖០០ថ្ងៃព្រឹក ដើម្បីជូសជុលបរិក្ខាអគ្គិសនី៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនី ខេត្តកំពង់ចាមទាំងស្រុង៖