(សៀមរាប)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា ខេត្តសៀមរាប បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ប្រកាសផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួន រយៈពេល២ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃ១៩ និងថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ដើម្បីធ្វើការតភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីចូល PMT ថ្មី៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖