(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ចំនួន២ច្បាប់ផ្សេងគ្នា ដោយប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក ឲ្យចូលបម្រើការងារចំនួន១៦នាក់ ក្នុងនោះសម្រាប់ផ្នែកគំនូសប្លង់បច្ចេកទេស និងផ្នែកបច្ចេកទេសសម្ភារ-បរិក្ខាអគ្គិសនី ៧នាក់នៅការិយាល័យបច្ចេកទេសចែកចាយ នៃនាយកដ្ឋានអាជីវកម្មចែកចាយ និង៩នាក់ផ្សេងទៀត ចូលបម្រើការងារនៅអង្គភាពរោងជាងជួសជុល នាយកដ្ឋានអាជីវកម្មចែកចាយ នៃអគ្គិសនីកម្ពុជា៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖