(ភ្នំពេញ)៖ ស្ត្រីម្នាក់ និងក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវបានគេបង្ខំឱ្យចាកចេញពីផ្ទះ នៅថ្ងៃទី១៧ មេសា កាលពី៤១ឆ្នាំមុន បន្ទាប់ពីទាហានខ្មែរក្រហម បានកាន់កាប់រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥។ (ផលិតដោយមជ្ឍមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC-CAM)។

សូមស្តាប់ការរៀបរាប់ទាំងស្រុង៖