(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ នៅរសៀលថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានចេញសេចក្ដី ប្រកាសប្រឡងជ្រើសរើស និស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ទៅសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតឡាវ និងចិន សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦-២០១៧។

បើតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ក្រសួងធ្វើការប្រឡងជ្រើសរើសថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំនួន១០កន្លែង ដើម្បីទៅបន្ដការសិក្សសាធារណៈរដ្ឋ ប្រជាមានិតឡាវ ចំនែកឯអាហារូបករណ៍នៅសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ចំនួន១០កន្លែង ដើម្បីទៅសិក្សា នៅសកលវិទ្យាល័យ DALI៕

ព័ត៌មានលំអិតសូមមើលសេចក្ដី ប្រកាសខាងក្រោមនេះ៖